มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลพร้อมเกียรติบัตรการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Logo โครงการ SMP


        วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ในการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Logo โครงการ SMP ณ ห้องรับรองมูลนิธิ 80 ปี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามที่โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้เชิญชวนนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 9 โรงเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Logo โครงการ SMP ชิงรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 - 10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมานั้น และเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 คณะกรรมการได้ดำเนินการตัดสินผลการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลประกวด รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นายเนาว์ฟัล อาแวโด โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายมารวาน อีเลาะ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ร่วม) นางสาวซอบารียะห์ เจะแม โรงเรียนประทีปวิทยา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายอัฟฟาน ยามาสาเร๊ะ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

        จากนั้น ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ได้พูดคุยกล่าวชื่นชมนักเรียนในการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Logo โครงการ SMP หรือเวทีการแข่งขันอืนๆที่นักเรียนได้รับโอกาสนั้น จะสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนและเป็นประกาศเกียรติคุณแสดงถึงความสามารถของนักเรียนเป็นฐานในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และให้แนวคิดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ เช่น การใช้ เว็บไซต์ blogger เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นที่เขียนเรื่องราวต่างๆใช้เก็บข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักเรียน

    รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นายเนาว์ฟัล อาแวโด โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายมารวาน อีเลาะ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ร่วม) นางสาวซอบารียะห์ เจะแม โรงเรียนประทีปวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายอัฟฟาน ยามาสาเร๊ะ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

ไม่มีความคิดเห็น