ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 4วันนี้ (23มี.ค.62) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการนำร่อง จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์บาลอ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา โรงเรียนประทีปวิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ และโรงเรียนคัมภีร์วิทยา มี ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเครือข่ายโรงเรียน SMP เข้าร่วมปฐมนิเทศ จำนวน 800 คน
อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด ประธานกรรมการฝ่ายบริหารจัดการโครงการและติดตามประเมินผล โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นการดำเนินงานเป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ โดยการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ ให้แก่ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดยะลา รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนในพื้นที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการเกษตร
ประธานกรรมการฝ่ายบริหารจัดการโครงการและติดตามประเมินผล โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวนทั้งหมด 1,126 คน สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 1 จำนวน 235 คน ส่วนนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน รอบที่ 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำนวน 12 คน และคาดว่าจะมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วสมัครเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เพิ่มขึ้นในรอบต่อๆ ไป
ในการสมัครสอบผ่านระบบ TCAS สำหรับในปีการศึกษา 2562 นี้ โครงการ SMP ได้ดำเนินการเปิดรับนักเรียนใหม่ เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 4 จำนวน 344 คน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุขในการเรียนรู้ โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจในนโยบายภาครัฐ ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ไม่มีความคิดเห็น